Upravno vijeće

Upravno vijeće donosi opće akte vrtića, Godišnji plan i program rada, financijska izvješća, proračun Ustanove, odluku o zasnivanju i prestanku rada stručnih djelatnika sukladno zakonu.
Odlučuje uz suglasnost Evangeličke crkvene općine Zagreb kao Osnivača o stjecanju, opterećivanju i otuđenju nekretnine i druge imovine, davanju na korištenje prostora vrtića, o raspodjeli viška prihoda za obavljanje i razvoj djelatnosti, o upisu djece i mjerilima upisa uz suglasnost osnivača, predlaže Osnivaču imenovanje i razrješenje ravnatelja vrtića, promjenu djelatnosti, statusne promjene,  promjenu naziva i sjedišta vrtića te odlučuje i razmatra druga pitanja u skladu sa zakonom, statutom i općim aktima Ustanove.

Upravno vijeće obavlja poslove iz svoje nadležnosti na sjednicama.

Predsjednica upravnog vijeća: Sunčica Vidulić Vulelija

Članovi upravnog vijeća: Sunčica Vidulić Vulelija, Anamarija Rubčić, Marijana Blažić

Ravnatelj

Ravnatelj organizira i vodi rad i poslovanje Ustanove, predstavlja i zastupa Ustanovu, poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Ustanove, odgovara za zakonitost rada Ustanove, predlaže Godišnji plan i program rada Ustanove, provodi odluke Upravnog vijeća, donosi samostalno odluke u svezi s radom i poslovanjem stanove iz svog djelokruga, predlaže Upravno vijeću izbor odgojitelja i stručnih suradnika, donosi odluke o zasnivanju i prestanku rada radnika koji nisu odgojitelji i stručni suradnici, donosi odluke o zasnivanju radnog odnosa radnika na određeno vrijeme do 90 dana, osniva stručne skupine te obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, statutom i drugim općim aktima Ustanove.

Ravnatelj: Moran Rajković

Odgojiteljsko vijeće 

Odgojiteljsko vijeće je stručno tijelo Dječjeg vrtića Nikole Zrinskog kojeg čine djelatnici odgojitelji.

Prema potrebi, vrtić angažira vanjske suradnike: psiholog, zdravstveni djelatnik, logoped, pedagog.